1. Obecné informace

a) Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních práv při zpracování osobních údajů je pro společnost TB Digital Services GmbH (TBDS) důležitá. TBDS je dceřinou společností firmy TRATON SE. Osobní údaje, které zadá návštěvník našich internetových stránek, zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními země, v níž sídlí oddělení zpracovávající údaje. Dále se společnost TB Digital Services GmbH závaznou směrnicí zavázala k rozsáhlé a jednotné ochraně osobních údajů. Tato směrnice zajišťuje v rámci TB Digital Services GmbH po celém světě úroveň ochrany, která je srovnatelná s ochranou v Německu a v Evropské unii.

Dále jsou naši zaměstnanci povinni dodržovat mlčenlivost a ochranu poskytnutých osobních údajů.

b) Odpovědné místo a kontaktní osoba

Odpovědné místo ve smyslu práva na ochranu vašich údajů je TBDS.
V případě obecných dotazů a dotazů týkajících se ochrany údajů kontaktujte příslušnou kontaktní osobu přes e-mail: datenschutz@rio.cloud

Nebo nás kontaktujte poštou:

TB Digital Services GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Mnichov

2. Informace o inzerci volných pracovních míst u společnosti RIO

a) Stránka „Kariéra“
Těmito informacemi o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, které osobní údaje případně shromažďujeme, zpracováváme a využíváme při vaší návštěvě stránky Kariéra.

„Osobní údaje“ jsou přitom všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu. Jako identifikovatelná se označuje fyzická osoba, kterou je možné identifikovat přímo nebo nepřímo, obzvláště pomocí přiřazení k charakteristice jako je jméno, identifikační číslo, údaje o místě, online-charakteristika nebo jeden nebo několik speciálních znaků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

Účelem stránky „Kariéra“ je informovat vás o neobsazených pracovních místech u společnosti TBDS.

b) Shromažďování obecných informací
Při návštěvě stránky „Kariéra“ jsou automaticky shromažďovány obecné informace. Tyto informace zahrnují např. typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb apod. Přitom se jedná výhradně o informace, z nichž nelze odvodit žádné závěry vztahující se k vaší osobě. Kromě toho jsou tyto údaje generovány také při přístupu na každou jinou internetovou stránku. Zde se tedy nejedná o specifickou funkci stránky „Kariéra“. Informace tohoto druhu se shromažďují výhradně anonymně a jsou z naší strany statisticky vyhodnocovány. Čím lépe pochopíme vaše přání, tím rychleji najdete na našich internetových stránkách požadovanou informaci. Další a podrobnější informace najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

c) Shromažďování a zpracování osobních údajů
Osobní údaje shromažďujeme pouze za předpokladu, že nám je sami poskytnete např. v rámci registrace.

d) Bezpečnost
Společnost TBDS chrání vaše osobní údaje zásadně pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zabraňují náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření, jako např. šifrování dat, jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

e) Odkazy na internetové stránky jiných dodavatelů
Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky jiných dodavatelů. Společnost TBDS se v okamžiku umístění odkazu přesvědčila, že přímo odkazované stránky nemají ilegální obsah. Společnost TBDS však nemá žádný vliv na obsah odkazovaných stránek, ani možnost tyto stránky nepřetržitě kontrolovat. Proto společnost TBDS nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah připojených stránek, které mohly být po umístění odkazu změněny. Tato politika ochrany údajů neplatí pro internetové stránky jiných dodavatelů umístěné v odkazech.

f) Cookies
Informace o používaných souborech cookies najdete na této naší stránce Informace o cookies.

3. Informace o procesu zpracování žádostí o zaměstnání u společnosti RIO

a) Neobsazená pracovní místa a žádosti o zaměstnání
K tomu, abyste získali informace o neobsazených pracovních místech, nemusíte zadávat osobní údaje. Zaznamenávány jsou pouze údaje uvedené v bodě 2b).

Na stránce Kariéra získáte přehled aktuálních neobsazených pracovních míst. Zde můžete vybírat jednotlivé nabídky pracovních míst, abyste získali konkrétní popisy pracovního místa, který si můžete stáhnout i formou dokumentu ve formátu pdf.

Potřebné informace pro případ, že se chcete ucházet o některé pracovní místo nebo nám chcete zaslat žádost o zaměstnání z vlastní iniciativy, najdete v inzerci neobsazených pracovních míst.

Pokud nám chcete e-mailem odeslat dokumentaci s žádostí o zaměstnání z vlastní iniciativy, použijte adresu people@rio.cloud.

Jakmile nám zašlete svou dokumentaci s žádostí o zaměstnání vycházíme z toho, že jste se seznámili s těmito pravidly o ochraně osobních údajů, platnými pro proces zpracování žádostí o zaměstnání u společnosti RIO.

b) Právní podklady pro zpracování
Právním podkladem pro shromažďování a zpracovávání dat je využití vašich údajů společností TBDS pro rozhodnutí o zdůvodnění zaměstnaneckého poměru s vámi (§ 26 odst. 1 věta 1 německého zákona o ochraně dat (BDSG)).

c) Účelové omezení využití a předání osobních údajů
Údaje o vašem profilu a údaje spojené se žádostí o zaměstnání používáme výhradně pro výběrové řízení v rámci obsazovaného pracovního místa (pracovních míst).

Vaše osobní údaje mají k nahlédnutí také spojené podniky a externí poskytovatelé služeb, kteří poskytují základní služby IT, jako jsou e-mailové aplikace a souborové servery a technicky je provozují. S těmito podniky byly uzavřeny smlouvy na ochranu údajů, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany údajů.

d) Ukládání a vymazání osobních údajů
Vaše údaje k žádosti o zaměstnání jsou potřebné pro určitou a naprosto přehlednou dobu k tomu, aby nám umožnily uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků. Přitom se opíráme o čl. 17 odst. 3 písm. e GDPR.

Aby bylo možné bránit se v případě potřeby proti neodůvodněným nárokům a žalobám o náhradu škod podle německého všeobecného zákona o rovných příležitostech (AGG), je dokumentace k žádosti o zaměstnání uložena po určitou dobu i při zamítnutí žádosti. Nároky z důvodu porušení zákazu znevýhodnění v rámci žádosti o zaměstnání musejí být uplatněny podle § 15 odst. 4 zákona o rovných příležitostech (AGG) písemně ve lhůtě do dvou měsíců po doručení zamítnutí. Žaloba o odškodnění podle § 15 zákona o rovných příležitostech (AGG) musí být podána podle § 61b odst. 1 německého zákona o pracovních soudech (ArbGG) do tří měsíců po písemném uplatnění nároku.

Z důvodu zohlednění zpoždění např. v důsledku nepřítomnosti při doručení odmítnutí žádosti a při uplatňování nároků nebo žalob, archivujeme osobní údaje uchazeče další dva měsíce.

Úplné a neodvolatelné vymazání uložených osobních údajů je tak provedeno až šest měsíců po odeslání odmítnutí žádosti uchazeči.

V případě úspěšných uchazečů se údaje a dokumentace k žádosti o zaměstnání stávají součástí osobní složky.

4. Vaše práva

Kromě práva na informace o příslušných údajích a na opravu svých osobních údajů máte, pokud tomu nebrání žádná zákonná nařízení, také právo na smazání a omezení zpracování svých údajů a také právo na odvolání svého souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů.

Pokud na základě vašeho souhlasu zpracováváme anebo předáváme vaše osobní údaje, máte také právo na odvolání svého uděleného souhlasu. Odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost prováděného zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu až do jeho odvolání.

Pro odvolání svého souhlasu nebo uplatnění svých zákonných práv ke svým osobním údajům se obraťte na people@rio.cloud.

V případě stížností se můžete obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů. V Bavorsku je příslušným úřadem Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou osobních údajů (Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, zkráceně BayLDA).

5. Výhrada

Aby společnost TBDS udržela krok s neustálým vývojem internetu, může kdykoliv upravit informace o ochraně osobních údajů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Stav: červen 2021.