partner

Golia Connect

Používate už službu Golia Service od spoločnosti Infogestweb s.r.l? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Infogestweb s.r.l a predplatenie služieb Compliant, Geo alebo Timed.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

Ponuka od externého partnera