1. Обща информация

а) Указания за защитата на данните

Защитата на Вашето право за неприкосновеност на личния живот при обработката на лични данни е важна тема за TB Digital Services GmbH (TBDS) . TBDS е дъщерно дружество на TRATON SE. Ние обработваме личните данни, които се събират при посещението на нашия уебсайт в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която се намира седалището на отговорния орган за обработване на данните. Освен това, TB Digital Services GmbH се задължава за цялостна и единна защита на личните данни на базата на обвързваща директива. В рамките на TB Digital Services GmbH това гарантира ниво на защита от световен мащаб, което е сравнимо с това в Германия и Европейския съюз.

Освен това нашите служители са задължени да поддържат поверителност и да защитават предоставените лични данни.

b) Отговорен орган и лице за контакти

Отговорният орган по отношение на Закона за защита на личните данни за Вашите данни е TBDS.
За общи въпроси и въпроси, свързани със защитата на личните данни, се свържете с отговорното лице за контакти по имейл: datenschutz@rio.cloud

Или използвайте пощата:

TB Digital Services GmbH
Длъжностно лице по защитата на данните
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Мюнхен

2. Информация за обявите за работа в RIO

a) Кариерната страница
С тази политика за поверителност на данните информираме кои лични данни можем да събираме, обработваме и използваме, когато посетите кариерната ни страница.

„Лични данни“ е цялата информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Като подлежащо на идентифициране лице се приема всяко физическо лице, което може да се идентифицира пряко или косвено, по-специално чрез задаване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или една или повече специални характеристики, които изразяват физическите, физиологичните, т.е. позволяващите идентифициране генетична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност на този физически човек.

Цел на кариерната страница е да Ви предостави информация за свободните работни места в TBDS.

б) Събиране на обща информация
Когато отворите кариерната страница, автоматично се събира информация от общ характер. Тази информация включва например вида уеббраузър, използваната операционна система, името на домейна на Вашия доставчик на интернет услуги и други подобни. В този случай се касае изключително за информация, която не позволява да се правят изводи за Вашата самоличност. В допълнение тези данни се генерират и при достъп до всеки друг уебсайт в Интернет. Следователно тук не става дума за специфична функция на кариерната страница. Този тип информация се събира само анонимно от нас и се оценява от нас статистически. Колкото по-добре разберем Вашите желания, толкова по-бързо ще намерите желаната информация на нашите интернет страници. Повече и подробна информация за това можете да намерите на нашата страница за защитата на данните.

в) Събиране и обработка на лични данни
Личните данни се събират само ако ни ги предоставите по свое желание, например в рамките на регистрация.

г) Сигурност
Вашите данни принципно са защитени от TBDS чрез технически и организационни мерки за сигурност, за да се избегнат случайни или умишлени манипулации, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност, като например криптиране на данни, редовно се подобряват, в съответствие с технологичното развитие.

д) Линкове към уебсайтове на други доставчици
Нашият уебсайт може да съдържа линкове към уебсайтове на други доставчици. Към момента на създаването на връзките TBDS се е уверил, че свързаните директно страници не съдържат нелегални съдържания. TBDS няма влияние върху съдържанието на свързаните страници и не може да ги контролира непрекъснато. Следователно TBDS не поема отговорност за съдържанието на свързаните страници, които са променени след създаването на връзката. Тази декларация за защита на личните данни не се прилага за свързаните уебсайтове на други доставчици.

е) Бисквитки
Информация за използваните бисквитки ще намерите на нашата страница за бисквитките.

3. Информация за процеса на кандидатстване в RIO

a) Свободни работни места и кандидатури
Само за да се информирате за свободните работни места, не е необходимо да предоставяте лични данни. Записват се само данните, посочени в точка 2б).

На кариерната страница ще видите актуалните свободни работни места. Тук можете да изберете отделните обяви за работа, за да стигнете до конкретната длъжностна характеристика, която можете да изтеглите и като pdf документ.

Ако кандидатствате за работа или искате да ни изпратите кандидатура по Ваша инициатива, ще намерите информация за това в обявените свободни работни места.

Ако искате да ни изпратите документите си за кандидатстване по своя инициатива по имейл, моля, използвайте имейл адрес people@rio.cloud.

Когато получим Вашите документи за кандидатстване, приемаме, че сте прочели тези разпоредби за защита на данните, които се прилагат за процеса на кандидатстване RIO.

б) Правно основание за обработката
Правното основание за събиране и обработка на данни е използването на Вашите данни от TBDS за решението относно започването на трудово правоотношение с Вас (§ 26, ал. 1, изречение 1 от Федералния закон за защитата на данните).

в) Отбелязване на целта на използването и предаването на лични данни
Ние използваме данните от Вашите профил и кандидатура само за процеса на подбор в рамките на обявените свободни работни места.

Вашите данни могат да бъдат разглеждани и от свързани предприятия и външни доставчици на услуги, които предоставят основни ИТ услуги, като имейл приложения и файлови сървъри и ги обслужват технически. С тези компании са сключени договори за защита на данните, за да се гарантира високо ниво на защита на данните.

г) Съхранение и изтриване на данни
Данните от Вашата кандидатура са необходими за определен, много обозрим период, за да ни позволят да предявяваме, упражняваме или да се защитаваме при правни искове. Това е базирано на член 17, ал. 3, буква д) от ОРЗД.

За да можем да се защитим срещу неоснователни искове и искове за обезщетение по Закона за равното третиране (AGG), документите за кандидатстване се съхраняват за определен период, дори след съобщаване на отказ. Претенциите за нарушение на забраната за дискриминация в рамките на дадена кандидатура трябва да се предявят в писмена форма в срок от два месеца след получаване на отказа, съгласно § 15, ал. 4 от Закона за равното третиране. Съгласно § 61 б, ал. 1 от Закона за трудовия съд иск за обезщетение по § 15 от Закона за равното третиране трябва да бъде предявен в срок от три месеца, след като претенцията е писмено предявена.

За да вземем предвид закъсненията при връчването на откази, например поради отсъствия, както и за да се вземат предвид при предявяване на претенции или искове, ние съхраняваме данните на кандидата за още два месеца.

Следователно пълното и неотменимо изтриване на съхраняваните лични данни се извършва само шест месеца след изпращането на отказа до кандидата.

При кандидати, които са приети, данните и документите за кандидатстване стават част от досието на персонала.

4. Вашите права

В допълнение към правото на справка за Вашите данни и на коригиране на Вашите данни, освен ако не са налице законови разпоредби за противното, Вие имате право на изтриване и ограничаване на обработката на Вашите данни, както и право на възражение срещу обработването на Вашите данни. Вие също така имате право на прехвърляне на данните.

Ако събираме и/или обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право да отмените даденото от Вас съгласие. Отмяната Ви не засяга законността на обработката на данните въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му.

За да оттеглите съгласието си или да упражните правата си във връзка с Вашите данни, моля, обърнете се към people@rio.cloud.

В случай на оплаквания е възможно да се свържете с надзорен орган за защита на данните. В Бавария това е Баварската държавна служба за надзор на защитата на данните (накратко BayLDA).

5. Запазени права

За да се адаптира към постоянното развитие на интернет, TBDS може да актуализира тази Декларация за защита на данните по всяко време, като спазва предписанията за защита на данните.

Последна редакция: юни 2021 г.