1. Обща информация

а) Указания за защитата на данните

Защитата на Вашето право за неприкосновеност на личния живот при обработката на лични данни е важна тема за TB Digital Services GmbH (TBDS) . TBDS е дъщерно дружество на TRATON SE. Ние обработваме личните данни, които се събират при посещението на нашия уебсайт в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която се намира седалището на отговорния орган за обработване на данните. Освен това, TB Digital Services GmbH се задължава за цялостна и единна защита на личните данни на базата на обвързваща директива. В рамките на TB Digital Services GmbH това гарантира ниво на защита от световен мащаб, което е сравнимо с това в Германия и Европейския съюз.

Освен това нашите служители са задължени да поддържат поверителност и да защитават предоставените лични данни.

b) Отговорен орган и лице за контакти

Отговорният орган по отношение на Закона за защита на личните данни за Вашите данни е TBDS.
За общи въпроси и въпроси, свързани със защитата на личните данни, се свържете с отговорното лице за контакти по имейл: datenschutz@rio.cloud

Или използвайте пощата:

TB Digital Services GmbH
Длъжностно лице по защитата на данните
Oskar-Schlemmer-Str. 19-21
80807 Мюнхен

2. Събиране и обработка на лични данни

a) Отбелязване на целта и правно основание
TB Digital Services GmbH (TBDS) обработва Вашите лични данни, за да изпълни и управлява договорните отношения, които съществуват или предстои да бъдат установени с вас. В тази връзка Вашите лични данни ще бъдат обработвани в рамките на различни дейности по обработка за различни цели.

б) Източници на данни
По принцип Вашите лични данни се събират директно от Вас като част от съществуващите или предстоящи договорни отношения.

в) Задължение за предоставяне на данни
Трябва да предоставите на администратора личните данни, необходими за изпълнение на договорните отношения. Без предоставянето им TB Digital Services GmbH (TBDS) не може да изпълни своите законови задължения и не може да влиза в договорните отношения.

г) Цел на дейностите по обработка
По-долу можете да видите преглед на целите на нашите дейности по обработка:

д) Търг на услуги и материали
Изпращане на запитвания, искане на неизпълнени оферти, търговска проверка и проверка на пълнотата на офертите, водене на преговори.

е) Изпълнение на поръчки (материал, услуги)
Писане, подаване, изпращане и проследяване на поръчки в системата.

ж) Грижи за доставчици
Комуникация относно продуктите или услугите, отговаряне на запитвания или изисквания, управление на дефицити и риск.

з) Контрол на доставките и контрол на доставчика на услуги
Числа за доставчиците.

и) Изпълнение на законови задължения
Спазване на задълженията за съхранение, гарантиране на изискванията за съответствие чрез проверки (например проверка на списъка със санкции, пране на пари, индикации за законови нарушения, функциониране на система за вътрешен контрол (IKS) и други системи за мониторинг за гарантиране на коректността на бизнес процесите

Обработените данни могат да бъдат класифицирани в следните категории данни:

 • Служебни данни за контакт и данни на (работната) организация
 • ИТ данни за ползването
 • Данни за личните/професионалните отношения и белези
 • Данни за кредитоспособността и банкови данни
 • Данни за договори

Горепосочените дейности по обработка са легитимирани от следните правни основания:

 • Съгласие за една или повече конкретни цели (член 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД)
 • Изпълнение на договора или подготовка на договор (член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД)
 • Изпълнение на договорни задължения (член 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД)
 • Оценка на интересите (член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД)
  • Наличие на меродавна и подходяща връзка между администратора и субекта на данните
  • Предотвратяване на измама
  • Директна реклама
  • Предаване на данни в рамките на група от предприятия за вътрешни административни цели (включително данни за клиенти и служители)

3. Разгласяване на лични данни

В определени случаи Вашите лични данни могат да бъдат предадени и на други места: Ако предаването на Вашите лични данни е необходимо за изпълнението или подготовката на договорните отношения. Ние предаваме Вашите лични данни и на доставчици на услуги в рамките на обработка на поръчки, възложени от нас. Вашите основни данни и данни за контакт се предават, за да се гарантира, че базата данни е актуална и за проверка на кредитоспособността Ви. Други фирми, свързани с TB Digital Services GmbH (TBDS), също могат да имат достъп до тази база данни. Ако сме длъжни да предадем личните Ви данни, за да се съобразим с националните законови разпоредби, например предаване на финансови органи, съдилища, одитори, ние ще изпълним това задължение.

4. Съхранение и изтриване на данни

По принцип ние изтриваме Вашите лични данни веднага след като те вече не са необходими за горепосочените цели. Вашите лични данни ще се съхраняват, докато ние сме законово задължени за това или законовите давностни срокове все още не са изтекли. Това произтича редовно от законови задължения за удостоверяване и съхранение, които са регламентирани в Германския граждански кодекс (BGB), Търговския кодекс (HGB) или в Данъчната наредба (AO). Освен това, данните се съхраняват, ако има допълнителни законови или договорни изисквания за съхранение.

5. Вашите права

В допълнение към правото на справка за Вашите данни и на коригиране на Вашите данни, освен ако не са налице законови разпоредби за противното, Вие имате право на изтриване и на възражение срещу обработката на Вашите данни, както и право на ограничение на обработването на Вашите данни. Вие също така имате право на преносимост на данните. Ако събираме и обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие също имате право да оттеглите своето съгласие с действие за в бъдеще. Отмяната Ви не засяга законността на обработката на данните въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му. Ако е необходимо, ще трябва да потвърдим Вашата самоличност, преди да можем да обработим Вашите заявки. Ако въпреки нашите усилия да гарантираме, че данните са верни и актуални, се съхранява неправилна информация, ние ще я коригираме след съответното уведомление. В случай на оплаквания е възможно да се свържете с надзорен орган за защита на данните.

6. Автоматично намиране на решение

Съгласно член 22, параграфи 1, 4 от ОРЗД няма автоматизирано намиране на решение.

7. Сигурност

Вашите данни са защитени от TB Digital Services GmbH (TBDS) чрез технически и организационни мерки за сигурност, за да се избегнат случайни или преднамерени манипулации, загуба, унищожаване или достъп на лица без правомощие.

Нашите мерки за сигурност, като например криптирането на данните, се подобряват редовно в съответствие с развитието на технологиите.

Последна редакция: юни 2021 г.